Important info

חשוב לדעת

תנאים במחירון הכללי

1.המחירון לימי חול (א'-ה'): כולל מע"מ וביטוח חובה. סוף שבוע/חג תוספת 200 ₪ ליום.
2.איסוף/החזרה: מפרדס חנה או עין יהב (לקבלת הכלי בכל מקום אחר צרו קשר).
3.אופנוע שטח: יום השכרה: משעה 8 עד 16 באותו יום. כולל מיכל דלק אחד. עלות ערכת מיגון 250 ₪ ליום הראשון, 175 ₪ לכל יום נוסף (קסדה/משקפי אבק/חליפת מגן/כפפות/מיגוני ברכיים/מכנסי רכיבה/מגפיים)
4.אופנוע כביש: כולל מזוודה אחורית. יום השכרה: משעה 8 עד 20 באותו יום (החזרה עצמית בהתאם לתקנון). עלות ערכת מיגון 75 ₪ ליום (קסדה/מעיל/כפפות/מיגוני ברכיים). סט 2 מזוודות צד 50 ₪ ליום. עד 300 ק"מ ליום, 1.5 ₪ לכל ק"מ נוסף.

5.רכב שטח: יום השכרה: משעה 8 עד 16 באותו יום. כולל מיכל דלק אחד.
6.השתתפות עצמית: נזק לאופנוע/רכב ולציוד המיגון יתומחר בהתאם לעלותו לחברה.
ניתן לרכוש רכיב השתתפות עצמית מוקטנת:
"רכיב בסיס" עלות 100 ₪ ליום: השתתפות עצמית עד 1,200 ₪ לאופנוע שטח
ועד 4,000 ₪ לאופנוע כביש, גניבה 50% ממחיר האופנוע.
"רכיב מורחב" עלות 200 ₪ ליום: השתתפות עצמית עד 500 ₪ לאופנוע שטח
ועד 2,000 ₪ לאופנוע כביש, גניבה 25% ממחיר האופנוע.
"רכיב רכב שטח" עלות 250 ₪ ליום: השתתפות עצמית עד 5,000 ₪, גניבה 50% ממחיר הרכב.

עיקרי הסכם השכרה לאופנוע

1. מטרת ההשכרה: לשימוש פרטי ועצמי בלבד, לא ישתמש באופנוע לכל שימוש מסחרי לרבות לתחרויות ו/או מרוצים, לא ייתן את האופנוע לכל צד שלישי שהוא, מתחייב שלא להיכנס לכל מקום שהכניסה אסורה אליו ו/או לכל מקום המסוכן לרכיבת אופנוע.
2. אחריות לנזקים: בעת מסירת האופנוע וציוד המיגון יירשמו בטופס ההשכרה כל הנזקים/ליקויים שקיימים (במידה וקיימים) ובהתאם ייבדקו בעת השבתם לחברה. השוכר יחויב בכל נזק ו/או שבר שנוצר בתקופת ההשכרה בהתאם לעלותו לחברה. במקרה של גניבת האופנוע יחויב השוכר במלא עלותו בהתאם למחירון.
הלקוח רשאי לרכוש בעת ההשכרה "רכיב" השתתפות עצמית מוקטנת:
2.1. "רכיב בסיס": תוספת 100 ₪ ליום, השתתפות עצמית לאופנוע/ציוד שטח תוגבל עד 1,200 ₪,
לאופנוע כביש תוגבל עד 4,000 ₪, במקרה גניבה 50% ממחיר האופנוע.
2.2. "רכיב מורחב": תוספת 200 ₪ ליום, השתתפות עצמית לאופנוע שטח/ציוד תוגבל עד 500 ₪,
לאופנוע כביש תוגבל עד 2,000 ₪, במקרה גניבה 25% ממחיר האופנוע.

3. במקרה שהאופנוע נתקע בשטח או בכביש יודיע על כך הלקוח לחברה ללא דיחוי. בגין חילוץ האופנוע יחויב הלקוח בעלויות חילוץ ו/או הובלה בהתאם לתעריפים המקובלים. במקרה של כשל מכני באופנוע שאינו תוצאה של שימוש לקוי יחולץ האופנוע ללא תשלום ובמידת האפשר יסופק אופנוע חליפי.
4. הגבלת ק"מ לכל יום השכרה: אופנוע כביש עד 300 ק"מ (1.5 ₪ לכל ק"מ נוסף). אופנוע שטח עד 200 ק"מ ו/או 5 שעות מנוע הנמוך מבין השניים (5 ₪ לכל ק"מ נוסף, 250 ₪ לכל שעה נוספת).
5. שעת החזרה: עד השעה 16:00 של יום ההשכרה האחרון. כל שעת חריגה או חלק ממנה תחויב ב 200 ₪.
6. מדיניות ביטולים/שינוי מועד הזמנה מצד המזמין: מרגע אישור ההזמנה ובתנאי שנותרו:
6.1. מעל ל 7 ימים לאיסוף האופנוע יוחלו דמי ביטול של 100 ₪ לכל אופנוע שהוזמן. חבר מועדון ללא עלות.
6.2. בין 7 ימים ועד 48 שעות לאיסוף האופנוע יוחלו דמי ביטול של 300 ₪ ו- 500 ₪ במקרה של ביטול טיול בהובלתנו לכל אופנוע שהוזמן. חבר מועדון 50% מדמי הביטול.
6.3. פחות מ 48 שעות לאיסוף האופנוע/תחילת הטיול יוחלו דמי ביטול של 50% מעלות העסקה. חבר מועדון 25% מעלות העסקה.
6.4. ביטול לאחר קבלת האופנוע או אי הגעה ישולם מחיר מלא לכלל העסקה.
7. קיום טיול מאורגן מותנה במינימום משתתפים. החברה רשאית לבטל טיול במידה ואין מספיק נרשמים או עקב תנאי מזג אוויר בהתאם לשיקול דעתה.
8. החברה תהא רשאית לחייב את המזמין באמצעות כרטיס האשראי אשר המזמין סיפק לצורך ההזמנה בדמי ביטול עבור כל אופנוע שהוזמן בגין נזק לאופנוע, לציוד המיגון, חילוץ האופנוע, חריגת ק"מ/שעות.

עיקרי הסכם השכרה לרכב שטח

1. מטרת ההשכרה: לשימוש פרטי ועצמי בלבד, לא ישתמש ברכב לכל שימוש מסחרי לרבות לתחרויות ו/או מרוצים, לא ייתן את הרכב לכל צד שלישי שהוא, מתחייב שלא להיכנס לכל מקום שהכניסה אסורה אליו ו/או לכל מקום המסוכן לרכיבת אופנוע. לרכב מותר לנוע בשטח שאינו סלול בלבד למעט חציית כבישים בין שטח לשטח.
2. אחריות לנזקים: בעת מסירת הרכב יירשמו בטופס ההשכרה כל הנזקים/ליקויים שקיימים (במידה וקיימים) ובהתאם ייבדקו בעת השבתם לחברה. השוכר יחויב בכל נזק ו/או שבר שנוצר בתקופת ההשכרה בהתאם לעלותו לחברה. במקרה של גניבת הרכב יחויב השוכר במלא עלותו בהתאם למחירון.
הלקוח רשאי לרכוש בעת ההשכרה "רכיב" השתתפות עצמית מוקטנת:
"רכיב רכב שטח" עלות 250 ₪ ליום: השתתפות עצמית עד 5,000 ₪, גניבה 50% ממחיר הרכב.
3. במקרה שהרכב נתקע בשטח יודיע על כך הלקוח לחברה ללא דיחוי. בגין חילוץ הרכב יחויב הלקוח בעלויות חילוץ ו/או הובלה בהתאם לתעריפים המקובלים. במקרה של כשל מכני ברכב שאינו תוצאה של שימוש לקוי יחולץ הרכב ללא תשלום ובמידת האפשר יסופק רכב חליפי.
4. הגבלת ק"מ: 200 ק"מ לכל יום השכרה, 120 ק"מ לארבע שעות השכרה, 70 ק"מ לשעתיים השכרה. במקרה של חריגה יחויב הלקוח בסך של 20 ש"ח לכל ק"מ חריגה.

5. שעת החזרת הרכב: עד השעה 16:00 של יום ההשכרה האחרון. כל שעת חריגה תחויב ב 400 ₪. במקרה של חריגה במסגרת השכרה קצרה מיום "שעתיים או ארבע שעות" יחויב הלקוח בסך של 500 ₪ לכל שעה.
6. מדיניות ביטולים/שינוי מועד הזמנה מצד המזמין: מרגע אישור ההזמנה ובתנאי שנותרו:
6.1. מעל ל 7 ימים לאיסוף הרכב יוחלו דמי ביטול של 200 ₪ לכל רכב שהוזמן.
6.2. בין 7 ימים ועד 48 שעות לאיסוף הרכב יוחלו דמי ביטול של 600 ₪ ו- 1,000 ₪ במקרה של ביטול טיול בהובלתנו לכל רכב שהוזמן.
6.3. פחות מ 48 שעות לאיסוף הרכב/תחילת הטיול יוחלו דמי ביטול של 60% מעלות העסקה. חבר מועדון 45% מעלות העסקה.
6.4. ביטול לאחר קבלת הרכב או אי הגעה ישולם מחיר מלא לכלל העסקה.
7. קיום טיול מאורגן מותנה במינימום משתתפים. החברה רשאית לבטל טיול במידה ואין מספיק נרשמים או עקב תנאי מזג אוויר בהתאם לשיקול דעתה.
8. החברה תהא רשאית לחייב את המזמין באמצעות כרטיס האשראי אשר המזמין סיפק לצורך ההזמנה בדמי ביטול עבור כל רכב שהוזמן, בגין נזק לרכב, חילוץ הרכב, חריגת ק"מ/שעות.

תנאי הצטרפות אופנוע פרטי לטיול

1. אחרית לבטיחות ולתקינות האופנוע:
1.1. יש להגיע לטיול עם אופנוע תקין ומתודלק מלא, חשוב במיוחד לבדוק את הבלמים והצמיגים.
1.2. יש להביא עמך כלים המתאימים לטיפול באופנוע.
1.3. הרוכב יגיע לטיול עם ציוד מיגון מלא.
2. מדיניות ביטולים/ שינוי מועד הזמנה מצד המזמין: מרגע אישור ההזמנה ובתנאי שנותרו:
2.1. בין 7 ימים ועד 48 שעות לתחילת הטיול יוחלו דמי ביטול של 100 ₪. חבר מועדון ללא עלות.
2.2. פחות מ 48 שעות לתחילת הטיול יוחלו דמי ביטול של 200 ₪. חבר מועדון 100 ₪.
2.3. אי הגעה לטיול ישולם מחיר מלא לכלל ההזמנה.
2.4. לטיול בו הוזמנה ארוחה או לינה וכו' יחול עלויות ביטול/תשלום מלא בהתאם לעלות לחברה.
3. קיום טיול מאורגן מותנה במינימום משתתפים. החברה רשאית לבטל טיול במידה ואין מספיק
נרשמים או עקב תנאי מזג אוויר בהתאם לשיקול דעתה.
4. החברה תהא רשאית לחייב את המזמין באמצעות כרטיס האשראי אשר המזמין סיפק לצורך
ההזמנה בדמי ביטול עבור כל רוכב שנרשם לטיול.

5. הצהרת המשתתף:
5.1. משתתף בטיול מצהיר ומתחייב בכך כי ההשתתפות בטיול הינה על אחריותו בלבד, כי יישמע להוראות המארגנים בנושא בטיחות ברכיבה וכי קרא את הפרטים בדבר הטיול.
5.2. אין ולא תהיה לו טענה ו/או תביעה כל שהיא כנגד מי ממשתתפי הטיול האחרים לרבות
המתכננים והמוביל.
5.3. האופנוע שלו תקין, רישוי בתוקף, ביטוח חובה בתוקף וברשותו רשיון נהיגה תואם לכלי ובתוקף.

מתלבטים איזה טיול הכי מתאים לכם?

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

הייתם
כבר
בחנות
שלנו?